Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Le Petit Chique (hierna te noemen LPC), zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Almere onder nummer 34149616

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

LPC: ondernemer die producten en/of diensten op afstand aan consumenten of opdrachtgevers aanbiedt; De gegevens van LPC zijn opgenomen in artikel 2.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met LPC;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door LPC georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en LPC gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of LPC in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Opdrachtgever: een rechtspersoon, dan wel een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met of opdracht geeft tot levering van goederen of diensten

Artikel 2 – Identiteit van LPC

G.N. Rijkaard, h.o.d.n. Le Petit Chique

Laan der V.O.C. 288
1335 TA Almere
+31652697828
info@lepetitchique.nl
KvK-nummer: 34149616
BTW-nummer: NL170759404B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LPC en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen LPC en consument.
Deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de artikelen 6a, 6b, 7 en 8, zijn daarnaast van toepassing op elk aanbod van LPC aan een rechtspersoon en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen LPC en een rechtspersoon, dan wel een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, in welk geval in de tekst van de algemene voorwaarden “consument” vervangen dient te worden door “ opdrachtgever”.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden LPC niet. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien LPC die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als LPC gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een goede weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kleurverschillen en kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LPC niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LPC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LPC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal LPC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
LPC kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LPC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren voor eigen rekening en in de originele staat en verpakking aangetekend aan LPC retourneren, conform de door LPC verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door LPC bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komende kosten van terugzending op de in Artikel 6a lid 2 omschreven wijze voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal LPC dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door LPC alleen worden uitgesloten indien LPC dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door LPC tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop LPC geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan LPC producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar LPC geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien LPC dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

LPC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door LPC, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van LPC jegens LPC kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

LPC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal LPC het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal LPC zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van LPC.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij LPC, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LPC te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft LPC behoudens wettelijke beperkingen, het recht om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de wanbetaling zijn veroorzaakt van de consument te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 20,00.

Artikel 14 – Klachtenregeling

LPC beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LPC, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij LPC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LPC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

LPC heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gesloten. Voor zover de verzekering van LPC dekking biedt, aanvaardt LPC ook aansprakelijkheid. Dit leidt tot de volgende regeling van aansprakelijkheid:

Behoudens het geval dat LPC aansprakelijk is voor de schade die het directe gevolg is van opzet en/of grove schuld van de directie van LPC of van één van haar leidinggevende ondergeschikten, werknemers en/of hulppersonen, is de omvang van de aanspraak in alle gevallen steeds beperkt tot het bedrag van de door LPC voor de desbetreffende goederen of diensten verschuldigde honoraria en bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte (excl. BTW) voorafgaande aan het intreden van het verzuim van LPC.

De aanspraak is beperkt tot een maximum van € 1.000.000,00 per aanspraak en verzekeringsjaar (zoals is bepaald in de aansprakelijkheidsverzekering van LPC), onder de voorwaarde dat deze schade niet door opdrachtgever onder haar verzekering kan worden geclaimd.

LPC is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van door of van de zijde van opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst onjuist of onvolledig gegeven informatie respectievelijk door opdrachtgever verstrekte instructies.

Consument is verplicht om eventuele aanspraken of omstandigheden in hier bedoelde zin waaruit voor LPC een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan, binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken hierover bij LPC te protesteren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.

Artikel 16 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd en welke in redelijkheid niet voor risico van die partijen behoort te komen, daaronder mede begrepen abnormaal hoog ziekteverzuim, brand en voorts elke omstandigheid waarop LPC redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van deze overeenkomst¬ te voorzien, waardoor zij niet in staat is de overeenkomst overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.

In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten. Deze opschorting geldt echter niet voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en die reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.

Indien de overmacht toestand twee maanden heeft geduurd, of zodra vast staat dat de overmacht toestand langer dan twee maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Consument is in alle gevallen gehouden de kosten van de reeds door LPC verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen aan LPC te voldoen.

 Artikel 17 – Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen/offertes, opdrachten en werkzaamheden van LPC is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen een opdrachtgever en LPC die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.